پژواک

زمان ،
روزی،
فصلی نو به ارمغان خواهد آورد
فصلی که در آن
درد و رنجم را فراموش خواهم کرد
و تو دوباره به من لبخند خواهی زد


و من در گوشت نجوا خواهم کرد
“دوستت دارم”
و پژواک واژه هایم
تا بیکران
ادامه خواهند یافت
تا معنایشان
هر لحظه
روحی نو
در کالبد زندگیم
بدمند
تا آن روز اما
نجوایم تنها زمزمه ای را ماند
که صدای ضربان قلبم را انعکاس خواهد داد
تا روزی که زمان فصلی نو به ارمغان آورد

دیدگاهتان را بنویسید