فراغ

درد ، درد
آن چیزی است
که مرا نمیکشد
که تا
فردا و فردا ها
مرا از خود لبریز گرداند
فراغ تو
مرا خواهد کشت
هرچند
سالیان از آن
گذشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید