حرف های ناگفته

و تو هرگز نخواهی دانست
که مرد چه حرفهایی در سینه داشت
روزی که قلبش برای همیشه از حرکت باز ایستاد

دیدگاهتان را بنویسید