تنهایی

اینجا نشسته ام و فکرم جای دیگر است
اینجا هستم و دلم جای دیگر است
در انتهای شب اما
آنچه در گوشم زمزمه میکند صدایی دیگر است
تنها شدن
تنها بودن
تنها ماندن
کاش هیچگاه صرف این افعال را نیاموخته بودم

دیدگاهتان را بنویسید