بابای خوب من

دلم
این روزها
برای تنگ شدن برای تو
بهانه کم ندارد
بهار و باران و بوی خاک
بهار و باران و عطر گلیسین ها
و آواز بلبلی
که انگار
در گوشم زمزمه میکند
ایکاش امروز
با ما بود
بابای خوب من

دیدگاهتان را بنویسید